Det stora sågverket med de många möjligheterna! – I Karlskoga, nordost om Vänern, ligger Moelvens största sågverk. Valåsen producerar både furu och gran av båda grovt och klent timmer till stora och små kunder för en rad olika användningsområden.

Att utveckla medarbetares motivation till förbättringsarbete och bygga effektiva team

Konkurrensens inom sågindustrin är stenhård och utan ständiga förbättringar riskerar företaget att halka efter och därmed försämrad möjlighet att konkurrera med andra sågverk såväl internt som externt. Valåsen har utsetts av Moelvens styrelse till att bli ett flaggskepp och en modell för de andra sågverken inom koncernen, vilket innebär att de ställs inför en stor utmaning i framtiden med höga tillväxtmål på produktionen. För att uppnå det högt ställda produktionsmålet krävs att alla medarbetare är motiverade och känner det meningsfullt att arbeta med förbättringsarbete. För att säkerställa att så många som möjligt av medarbetarna inom Valåsen ska känna sig delaktiga i den gemensamma utmaningen erbjuds så många som möjligt att få gå en utbildning inom förbättringsarbete och teamutveckling.

Nära samarbete

I nära samarbete med representanter från HR inom Valåsen AB presenterades en utbildning som möter såväl anställdas behov av att få kunskap om förbättringsarbete som företagets krav på att arbeta effektivt och målstyrt. Inledningsvis genomfördes en förstudie som hade till syfte att utreda vilka behov som behövde tillgodoses för att företagets mål skulle kunna uppnås. Förstudien resulterade i att utbildningsinsatsen riktades mot att utveckla arbetsgrupperna på företaget och där fokus låg på att arbete med mål- och rollförtydligande, för att därmed öka gruppdeltagarnas motivation och förbättra effektiviteten. Under utbildningsdagarna fick kursdeltagarna arbeta med att bryta ner företagets övergripande mål till specifika mål, anpassade efter varje arbetsgrupp och diskutera vilka konsekvenser det får för såväl grupp som individ. Ett annat viktigt område som framkom som ett utvecklingsområde under förstudien var att utveckla arbetsgrupperna behöver utveckla sin förmåga att integrera ny information, lösa problem och fatta beslut av högre kvalitet genom att använda metoder för funktionell kommunikation.

Med hjälp av dessa metoder tränar vi gruppers medlemmar att bekräfta och bygga vidare på den information som andra medlemmar bidrar med och att ge utrymme för ny och för gruppen tidigare okänd information. På detta sätt säkras effektiv informationsbearbetning samtidigt som ett gynnsamt samarbetsklimat skapas och konflikter kan hanteras. De metoder vi använder för funktionell kommunikation leder till ökad kreativitet och ökat välbefinnande i grupper. Parallellt utbildades även skiftesledare och förbättringsledare inom teamen i målstyrning och i att använda coachande förhållningssätt för att uppmuntra medarbetare att nå uppsatta produktions- och förbättringsmål.

Utbildningsinsatsen

För att garantera att utbildningsinsatsen ska ha en långvarig effekt på medarbetarna utvecklades en strategi för ständig utvärdering av arbetsgruppens prestationer och beteenden, vilket konkret innebär att arbetsgruppen kontinuerligt utvärderar och förbättrar sitt samarbete genom att använda sig av systematisk debriefing. Att träna konstruktiv feedback på sina och andras individuella prestationer har bidragit till att medarbetarna hjälper varandra till att hålla fokus på de beteenden som säkerställer att man når såväl gruppens som företagets uppsatta mål.