Verksamhetens kompletta handbok


En processkonsult från GoalEnvision med lång erfarenhet i flera branscher intervjuar de som ansvarar för olika funktioner i verksamheten och dokumenterar detta i tydliga tillgängliga processmodeller.


Verksamhetens kompletta handbok

Ni får ett effektivt beslutsstöd och kan också visa partners/kunder/leverantörer/myndigheter att ni följer gällande certifiering och/eller regelverk.

Ett verksamhetssystem har till uppgift att ge en helhetssyn och en klar bild av hur företaget fullföljer sitt uppdrag. Det har även till uppgift att visa hur varje medarbetare bidrar till detta.

I ett verksamhetssystem omsätts företagets övergripande mål och strategier i processer som fokuserar på kundens och verksamhetens behov. Ett effektivt verksamhetssystem beskriver företagets processer  på övergripande nivå men också på respektive delprocess och aktivitet, med tillhörande arbetsbeskrivningar och dokument.

Genom ett IT-baserat verksamhetssystem som visualiserar klickbara processer och som är åtkomligt för alla, får organisationen en enhetlig och gemensam plattform för information och kommunikation. Flödet genom företaget och dess organisatoriska delar blir tydligt.

‹ Till Verksamhetssystem